„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
Centrum POKOJ

Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory
pre obete násilia v rodinách – CPSS

 

V súčasnej dobe prebieha  realizácia Projektu  DGV03001 – Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách – CPSS.  Projekt je realizovaný v rámci programu SK09:

„Domáce a rodovo podmienené násilie“.

Projekt je podporený a finacovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu Je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.

http://www.norwaygrants.sk/

Odkaz na projektovú zmluvu zverejnenú v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2017656&l=sk

 

Celkové oprávnené výdavky Projektu:   902 380  €

Projektový grant:                                     812 142 €

Spolufinancovanie projektu:                    93 057  €

z toho:

Náklady na materiál a zásoby:                 89 538 €

Publicita:                                                  14 000 €

Stavebné práce:                                      600 000 €

 

Celkové uskutočnené výdavky na PROJEKT DGV03001: 754 055,12€

Projektový grant:                                                                  678 649,61€

Spolufinancovanie projektu:                                                  75 405,51€

Stavebné práce:                                                                    559 878,62€

Vybavenie zariadenia:                                                            57 948,92€

Cieľ projektu:

 • rekonštrukcia hlavnej budovy  – rozšírenie kapacity na 60 miest
 • skvalitnenie poskytovaných sociálnych a podporných služieb
 • zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu

 

Cieľom Projektu  DGV03001  je inovovať a poskytovať komplexné sociálne služby  obetiam domáceho násilia. Projekt sa nezameriava len na riešenie stavebných prác,ale zahřňa aj aktivity týkajúce sa definovania a uplatňovania riadenia v Bezpečnom ženskom dom, princípov spolupráce a kontaktov medzi inými krízovými centrami a mestskými a štátnymi inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami. Nosným prvkom pre implementáciu týchto aktivít je model riadenia krízových centier a poradní v Nórsku a v Holandsku a overené skúsenosti v prevádzkovaní Zariadenia núdzového bývania Centrum POKOJ od roku 2005.

Na základe vzdelávania zamestnancov a po vytvorení nových inovatívnych metód plánujeme rozvíjať a zlepšovať  postupy práce s klientom.

Projekt je zameraný na nasledujúce cieľové skupiny:

 • ohrozené osoby
 • pracovníci Bezpečného ženského domu
 • zúčastnené inštitúcie

PARTNERI PROJEKTU:

 • ROMERIKE KRISESENTER
 • INDRE – OSTFOLD KRISESENTER IKS
 • Občianske združenie Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom
 • Obecný úrad Kláštor pod Znievom
 • Mesto Hogoveen
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Martin

 

Galéria – Rekonštrukcia bezpečného ženského domu

 

 

briezdenie.sk