„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM – POKOJ

Zameranie: Hlavným zameraním Projektu Bezpečný ženský dom POKOJ („BŽD  POKOJ“) je zlepšenie poskytovania inštitucionálnych špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkých formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce. V každodennej praxi sa stretávame s nedostatkom inštitucionálnych špecializovaných poradenských služieb, resp. inštitúcií, ktoré sú schopné cielene poskytovať sociálne poradenstvo ženám zasiahnutým všetkými formami násilia a diskriminácie.

Hlavná aktivita: Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce (AKTIVITA č. 2 v súlade s Výzvou OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Cieľová skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením a verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: december 2018 – november 2020

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj (utajovaná adresa)

Výška nenávratného finančného príspevku: 196 155,11 €

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


http://www.esf.gov.sk          http://www.employment.gov.sk          http://www.ia.gov.sk

 

                                                                                       

 

briezdenie.sk