„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
Naše služby

 

 

Prevádzková činnosť Bezpečného ženského domu pozostáva z nasledovných aktivít:

 

I. Prevencia

 • poukazovať na závažnosť problematiky domáceho násilia, podporovať zákonné vysporiadanie sa s domácim násilím
 • informovať pomáhajúce profesie ( lekári, policajti, úradníci ), ktorí môžu prísť  do kontaktu s obeťami domáceho násilia, o tom, ako najlepšie postupovať
 • vybudovať lepšiu komunikáciu medzi pomáhajúcimi inštitúciami, políciou, úradmi, súdmi a ďalšími zainteresovanými subjektami

 

II.Krízová intervencia a asistencia

 • stabilizácia klienta
 • plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory
 • zabezpečenie dočasného  bezpečného ubytovania
 • pomoc pri zhotovovaní rôznych dokumentov
 • intervencia na okresných a iných inštitúciách
 • sprevádzanie klienta na súdnych pojednávaniach
 • osobná asistencia a intervencia v byte klienta
 • zabezpečenie bezpečného trvalého ubytovania
 • telefonická linka pomoci

 

III. Psychologické, sociálne a právne poradenstvo

 • spisovanie rôznych právnych návrhov (žiadosť o rozvod manželstva, predbežné opatrenie, trestné oznámenie)
 • príprava klientov na výpoveď na polícii a na súdoch
 • plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré sú potrebné na riešenie vzniknutého problému
 • zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a poskytovanie informácií o možnostiach riešenia a usmerňovanie klienta pri voľbe a uplatňovaní  foriem sociálnej pomoci

 

Sociálne poradenstvo

 • pomoc ženám a ich deťom s riešením násilia zo strany manžela /partnera/ otca prostredníctvom stanovenia plánu sociálnej práce rešpektujúceho rozhodnutia a tempo klientky.
 • stanovenie  plánu práce na posilnenie klientiek a ich detí dokázať žiť samostatný život

 

Sociálna asistencia
 • pomoc klientke s deťmi vyhľadať adekvátnu pomoc pri riešení problému súvisiaceho so situáciou násilia
 • pomôcť klientke komunikovať s prostredím, vyjadriť svoje potreby prostredníctvom pozorovania a tréningu komunikácie
 • posilniť sebadôveru klientky, jej vieru vo vlastné schopnosti a možnosť vedenia samostatného plnohodnotného života bez násilia

 

Krízová intervencia a krízové poradenstvo
 • poskytnutie špecializovanej pomoci ženám a deťom, ktoré sa ocitli v kríze
 • minimalizovať ohrozenie žien a detí
 • zvládnutie krízovej situácie

 

Psychologická pomoc
 • pomoc klientkám a deťom so spracovávaním prežitej traumy
 • posilnenie klientiek a detí
 • obnovenie vlastnej sebahodnoty, sebaúcty
 • podpora a pomoc pri  schopnosti klientiek viesť samostatný život
 • pomoc pri spracovávaní dôsledkov z prežitého  násilia

 

Právna pomoc
 • pomoc pri komnplexnom riešení zložitej situácie klientiek a detí
 • pomoc kvalifikovanej právnej poradkyne

 

Podporné skupiny
 • poskytovanie emocionálnej podpory
 • udržiavanie sociálnej identity účastníčok
 • poskytovanie vzdelávania a prísunu informácií o probléme
 • poskytovanie podpory okolitého prostredia
 • možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vzájomnej pomoci a podpory
 • posilnenie žien a detí v zmysle „Nie si na to sama/sám.“

 

Dočasné ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome

Pobytová služba poskytovaná podľa § 29 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Zariadenie núdzového bývania je s ohľadom na západoeurópske trendy, ale aj zadanie projektu, vďaka ktorému Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ  vznikol, na odtajnenej adrese. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a ubytovaní. Zariadenie   má celkovú kapacitu 33 osôb, po celkovej rekonštrukcii vytvoríme v zariadení Bezpečného ženského domu 60 miest pre klientov, t.j. 24 rodinných miest, vrátane imobilného miesta.

Poskytovanie ubytovania v zariadení núdzového bývania je jednou zo služieb, ktoré sú komplexne zamerané na cieľ posilnenia klientiek a ich detí, aby dokázali začať nový samostatný život bez násilia.

 

Preventívne aktivity

Preventívne aktivity sú zamerané na primárnu prevenciu na stredných školách a na vidieku, kde s využitím výukových materiálov a dokumentárnych filmov realizuje BRIEŽDENIE o.z. diskusie zamerané na tému rodovej rovnosti a jej súvislosti s rodovo podmieneným násilím.

Prevenciu považujeme za jeden zo spôsobov ako sa priblížiť k ideálnemu stavu nulovej tolerancie násilia v spoločnosti, ktorý je jedinou cestou na efektívne zastavenie násilia aj v súkromnom priestore.

briezdenie.sk