„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
O nás
BRIEŽDENIEHlad sa netýka iba chleba.
Existuje tiež hlad po láske.
Nahota sa netýka iba šiat, ale je
tiež nedostatkom ľudskej dôstojnosti
a nádhernej cnosti čistoty.
Je i nedostatkom úcty jedného k druhému.
Byť bez domova nie je len nemať dom z tehál,
ale znamená to tiež byť odmietaný,
nechcený, nemilovaný…
Matka Tereza

 

História

 

Občianske združenie BRIEŽDENIE je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí od roku 2005 v oblasti sociálnej  pomoci ženám a deťom, ktoré potrebujú sociálnu pomoc a podporu alebo zažívajú násilie v rodinách.

Zariadenie núdzového bývania Centrum POKOJ je v okresoch Martin a Turčianske Teplice jediné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby s celoročnou pobytovou formou pre ženy a deti.

Od začiatku prevádzkovania zariadenia sme poskytli ubytovanie, pomoc a podporu 750 klientom.

 

Vznik organizácie:                                                                            16.10.2000 rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

Prenájom priestorov:                                                                         01.01.2005

Otvorenie Domova pre osamelých rodičov:                                   15.12.2005

Transformácia zariadenia na Zariadenie núdzového bývania:      2008

Transformácia zariadenia na Bezpečný ženský dom:                      2016-2017

Kapacita zariadenia:                                                                          60 klientiek

 

Zriadenie BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU – Centrum POKOJ mohlo vzniknúť vďaka podpore a financovaniu z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a vďaka financovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tento Bezpečný dom je už v poradí piatym domom zriadeným na Slovensku.

briezdenie.sk