Skip to main content

Dobrovoľníctvo

Pomoc dobrovoľníčok a dobrovoľníkov je veľmi dôležitá pri zabezpečovaní a realizácií jednotlivých aktivít našej organizácie, akými sú podporné skupiny pre ženy (počas ktorých sa venujú deťom klientok), preventívne aktivity v rámci škôl, akcie pre klientky a ich deti (napr. výlety, MDD, Mikuláš, Vianoce), kampane zamerané na búranie rodových stereotypov, zdôrazňovanie závažnosti problému násilia páchaného na ženách, potreby jeho adekvátneho riešenia a presadzovania nulovej tolerancie násilia a pod.

V prípade, že máte záujem stať sa našou dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom, kontaktujte nás mailom na kovacikova@briezdenie.sk alebo telefonicky na 0917 287 129.

Tešíme sa na spoluprácu!

Význam podporných skupín

Cieľom podporných skupín je poskytovanie emocionálnej podpory, udržiavanie sociálnej identity  účastníčok, poskytovanie vzdelávania a prísunu informácií o probléme, poskytovanie podpory okolitého prostredia a poskytovanie sociálneho začlenenia (Spiegel, 1993). Podporné skupiny predstavujú možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vzájomnej pomoci a podpory a hlavne posilnenie žien a detí v zmysle „Nie si na to sama/sám.“.

V rámci podporných skupín sa stretávajú klientky pod vedením sociálnych poradkýň alebo psychologičky, ktoré pôsobia v pozícií facilitátoriek. Témy podporných skupín sú prispôsobené aktuálnej potrebe účastníčok skupiny. Ide napríklad o zvládanie výchovných problémov, rekonštrukciu vzťahu mama a dieťa, ktorý je narušený v dôsledku prežitého násilia, zvládanie súdnych pojednávaní, asertivita a komunikácia, zvládanie hnevu, stresu a záťažových situácií, uplatnenie na trhu práce a pod. V rámci podporných skupín sa klientky venujú aj výrobe rôznych výrokov – papierové pletenie, pletenie náramkov, háčkovanie a pod. Klientkam to umožňuje vzájomné zdieľanie záľub, zručností, majú možnosť sa vzájomne učiť, čo je pre ne posilňujúce. Počas podporných skupín žien sa deťom venujú animátorky.

Na základe stretávania sa v podpornej skupine dochádza aj k neformálnej pomoci svojpomocou, kedy si klientky vymieňajú skúsenosti, rady a odporúčania pri zvládaní stresových udalostí súvisiacich s procesom zastavenia násilia v intímnom vzťahu ako aj v bežných otázkach každodenného života súvisiacich so zabezpečením chodu domácnosti, výchovou detí a pod.

Vzhľadom na uvedené ciele sú podporné skupiny výrazne posilňujúcim faktorom nielen pre ženy, ktoré situáciu násilia aktuálne riešia, prípadne ju už vyriešili, ale aj pre ženy, ktoré zvažujú riešenie svojej situácie alebo hľadajú odpoveď na otázku, či je v ich vzťahu násilie prítomné. Vo vzťahu k deťom sú podporné skupiny priestorom na spoločné trávenie voľného času detí, čo môže pôsobiť podporne pri odbúravaní stresu a prekonávaní traumy.