Skip to main content

CENTRUM POKOJ

skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách – CPSS

V súčasnej dobe prebieha  realizácia Projektu  DGV03001 – Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách – CPSS.  Projekt je realizovaný v rámci programu SK09:

“Domáce a rodovo podmienené násilie”.

Projekt je podporený a finacovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu Je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.

http://www.norwaygrants.sk/

Odkaz na projektovú zmluvu zverejnenú v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2017656&l=sk

 • Celkové oprávnené výdavky Projektu: 902 380  €
 • Projektový grant: 812 142 €
 • Spolufinancovanie projektu: 93 057  €

z toho:

 • Náklady na materiál a zásoby: 89 538 €
 • Publicita: 14 000 €
 • Stavebné práce: 600 000 €
 • Celkové uskutočnené výdavky na PROJEKT DGV03001: 754 055,12€
 • Projektový grant: 678 649,61€
 • Spolufinancovanie projektu: 75 405,51€
 • Stavebné práce: 559 878,62€
 • Vybavenie zariadenia: 57 948,92€

Cieľ projektu:

 • rekonštrukcia hlavnej budovy  – rozšírenie kapacity na 40 miest
 • skvalitnenie poskytovaných sociálnych a podporných služieb
 • zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu

Cieľom Projektu  DGV03001  je inovovať a poskytovať komplexné sociálne služby  obetiam domáceho násilia. Projekt sa nezameriava len na riešenie stavebných prác, ale zahřňa aj aktivity týkajúce sa definovania a uplatňovania riadenia v Bezpečnom ženskom dom, princípov spolupráce a kontaktov medzi inými krízovými centrami a mestskými a štátnymi inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami. Nosným prvkom pre implementáciu týchto aktivít je model riadenia krízových centier a poradní v Nórsku a v Holandsku a overené skúsenosti v prevádzkovaní Zariadenia núdzového bývania Centrum POKOJ od roku 2005.

Na základe vzdelávania zamestnancov a po vytvorení nových inovatívnych metód plánujeme rozvíjať a zlepšovať  postupy práce s klientom.

Projekt je zameraný na nasledujúce cieľové skupiny:

 • ohrozené osoby
 • pracovníci Bezpečného ženského domu
 • zúčastnené inštitúcie

Partneri projektu:

 • ROMERIKE KRISESENTER
 • INDRE – OSTFOLD KRISESENTER IKS
 • Občianske združenie Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom
 • Obecný úrad Kláštor pod Znievom
 • Mesto Hogoveen
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Martin
Darujte 2 % z dane
Vaše peniaze pomôžu ženám, ktoré to nemajú v živote ľahké