Skip to main content

HLAVNÉ POSLANIE ORGANIZÁCIE

Občianske združenie BRIEŽDENIE v súčasnej dobe  je prevádzkovateľ Bezpečného ženského domu Centrum POKOJ. Od apríla 2016 sa tento dom stal dočasným domovom pre ženy, deti, ktoré žijú v neúnosných rodinných pomeroch a stali sa predmetom domáceho a rodovo podmieneného násilia. Zriadením Bezpečného ženského domu sa občianske združenie rozhodlo konkrétne prispieť k eliminácii  domáceho a rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a deťoch v súlade s Národnou stratégiou a s Národným akčným  plánom pre prevenciou násilia páchaného na ženách a ich deťoch na roky 2014-2019.

Hlavným cieľom našej činnosti je prispieť k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch.

Darujte 2 % z dane
Vaše peniaze pomôžu ženám, ktoré to nemajú v živote ľahké

Čo Vám môžeme poskytnúť?

 • krízové intervencia a asistencia
 • bezpečie a ochranu
 • bývanie
 • podporu a sociálne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo
 • terapeutická pomoc
 • právne poradenstvo
 • pracovné  terapie
 • postupné začleňovanie do spoločnosti
 • počítačové zručnosti
 • práca v podporných skupinách

Kto môže využiť služby Bezpečného ženského domu?

 • ženy, deti, ktoré žijú v neúnosných rodinných pomeroch a stali sa predmetom domáceho a rodovo podmieneného násilia
 • osamelé ženy s maloletými deťmi, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené

Čo vám nemôžeme poskytnúť?

 • finančné zabezpečenie
 • nemôžeme sa rozhodnúť za Vás
Briždenie

Hlavný cieľ našej činnosti

Hlavným cieľom našej činnosti je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Veríme totiž, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.

Násilie páchané v súkromnom priestore, v intimite domova, je menej viditeľné, ale častejšie, než násilie páchané na verejnosti. Práve preto je nutné prelomiť bariéru mlčania a nevšímavosti. Špecifikom takéhoto druhu trestnej činnosti je, že sa nevyskytuje jednorázovo, náhodne, ale prebieha v cykloch a pretrváva dlhodobo. K “videniu neviditeľného” môžeme prispieť len scitlivením širokej verejnosti k téme domáceho násilia.

Násilie na individuálnej úrovni sa podarí zastaviť len v prípade, ak sa na spoločenskej úrovni prestane tolerovať.