Skip to main content

POKOJ

Bezpečný ženský domov

Zameranie:

Hlavným zameraním Projektu Bezpečný ženský dom POKOJ (“BŽD  POKOJ”) je zlepšenie poskytovania inštitucionálnych špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkých formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce. V každodennej praxi sa stretávame s nedostatkom inštitucionálnych špecializovaných poradenských služieb, resp. inštitúcií, ktoré sú schopné cielene poskytovať sociálne poradenstvo ženám zasiahnutým všetkými formami násilia a diskriminácie.

Hlavná aktivita:

Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce (AKTIVITA č. 2 v súlade s Výzvou OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Cieľová skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením a verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

  • Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt
  • Trvanie projektu: december 2018 – november 2020
  • Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj (utajovaná adresa)
  • Výška nenávratného finančného príspevku: 196 155,11 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Darujte 2 % z dane
Vaše peniaze pomôžu ženám, ktoré to nemajú v živote ľahké