Skip to main content

Násilie je trestný čin.

Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha.

Násilie je  traumatickou skúsenosťou, ktorej dôsledky často pretrvávajú aj mnoho rokov po odchode od násilného partnera. Pretrvávajúca a opakovaná trauma sa vyskytuje nielen v podmienkach zajatia, kde je osoba väznená a nemôže odísť, ale môžu sa prejavovať aj  v rôznych formách a prejavoch, ktoré sa odrazia na psychickom a fyzickom zdraví osoby, ktorá prežíva alebo prežívala násilie. Život v nepokoji, v neistote v stálom strachu a v úzkosti vyvoláva  u ženy a jej detí rozsiahle zdravotné a psychické poruchy, ktoré sa objavia na organizme. Tieto zdravotné problémy pretrvávajú aj niekoľko rokov, podľa hĺbky  prežívania traumy a intenzity a trvania žitia v násilnom vzťahu.

Dôsledky prežitej traumy, spôsobenej násilím:

 • strach a pocit ohrozenia
 • psychické ťažkosti ako úzkosť, napätie, nepokoj a nervozita
 • obavy z budúcnosti a neistota
 • obavy o deti
 • pocit menejcennosti a straty zmyslu života
 • psychické ochorenia – depresia, úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, alebo jej symptómy
 • zdravotné problémy – ochorenie štítnej žľazy, vysoký krvný tlak, žlčníkové problémy, búšenie srdca, nespavosť, gynekologické problémy a pod.
 • frustrácia, poruchy spánku a príjmu potravy

Formy domáceho násilia:

 • fyzické násilie – kopanie, bitie, údery, spôsobovanie rán a popálenín
 • psychické násilie – ponižovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, pohŕdavé zaobchádzanie
 • sociálne násilie – zakazovanie stretávať sa s rodinou, blízkymi, zákaz chodiť do zamestnania, zamykanie v byte, zablokovanie telefónu, sledovanie
 • ekonomické násilie-neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku, zamedzenie prístupu k spoločným peniazom, ničenie a pškodzovanie oblečenia, nábytku a vecí ženy
 • sexuálne násilie-znásilnenie, všetky nanútené sexuálne činy, nútenie k iným sexuálnym praktikám