Násilie je trestný čin.

Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha.

Násilie je  traumatickou skúsenosťou, ktorej dôsledky často pretrvávajú aj mnoho rokov po odchode od násilného partnera. Pretrvávajúca a opakovaná trauma sa vyskytuje nielen v podmienkach zajatia, kde je osoba väznená a nemôže odísť, ale môžu sa prejavovať aj  v rôznych formách a prejavoch, ktoré sa odrazia na psychickom a fyzickom zdraví osoby, ktorá prežíva alebo prežívala násilie. Život v nepokoji, v neistote v stálom strachu a v úzkosti vyvoláva  u ženy a jej detí rozsiahle zdravotné a psychické poruchy, ktoré sa objavia na organizme. Tieto zdravotné problémy pretrvávajú aj niekoľko rokov, podľa hĺbky  prežívania traumy a intenzity a trvania žitia v násilnom vzťahu.

Dôsledky prežitej traumy, spôsobenej násilím:

 • strach a pocit ohrozenia
 • psychické ťažkosti ako úzkosť, napätie, nepokoj a nervozita
 • obavy z budúcnosti a neistota
 • obavy o deti
 • pocit menejcennosti a straty zmyslu života
 • psychické ochorenia – depresia, úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, alebo jej symptómy
 • zdravotné problémy – ochorenie štítnej žľazy, vysoký krvný tlak, žlčníkové problémy, búšenie srdca, nespavosť, gynekologické problémy a pod.
 • frustrácia, poruchy spánku a príjmu potravy

Formy domáceho násilia:

 • fyzické násilie – kopanie, bitie, údery, spôsobovanie rán a popálenín
 • psychické násilie – ponižovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, pohŕdavé zaobchádzanie
 • sociálne násilie – zakazovanie stretávať sa s rodinou, blízkymi, zákaz chodiť do zamestnania, zamykanie v byte, zablokovanie telefónu, sledovanie
 • ekonomické násilie-neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku, zamedzenie prístupu k spoločným peniazom, ničenie a pškodzovanie oblečenia, nábytku a vecí ženy
 • sexuálne násilie-znásilnenie, všetky nanútené sexuálne činy, nútenie k iným sexuálnym praktikám